Marketingové súhlasy

Radi by sme získali tvoj súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov v súlade s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, aby sme ťa mohli informovať o novinkách a akciách.

V prípade ak vyjadríš súhlas s marketingovými aktivitami niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania informácií o novinkách a prebiehajúcich akciách“ pri odosielaní objednávky v košíku,
 • vložením svojej e-mailovej adresy cez "odoberať",
 • vložením svojej e-mailovej adresy do vyskakovacieho okna na webovej stránke nášho e-shopu, za čo Ťa môžeme odmeniť získaním zľavy z nákupu.

Natália Kaková – NOVELA HOME, miesto podnikania: Jasovská 3038/3, 851 07 Bratislava, IČO: 53629132, DIČ: 1081717901, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 350-45845, v zastúpení/kontaktná osoba: Natália Kaková, č. +421 905 014 372, e-mail: info@novela.store  (ďalej len „prevádzkovateľ“), budem spracúvať tvoje osobné údaje ako dotknutej osoby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Tvoje údaje za marketingovým účelom spracúvame v rozsahu tvojej e-mailovej adresy, a to po dobu 5 rokov. Pod marketingovým účelom sa rozumie zasielanie newslettrov, podpora predaja, marketingové ponuky, informácie o tovare a novinkách.

Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je teda tvoj súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek jednoducho odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile, alebo zaslaním takejto požiadavky o odvolanie tvojho súhlasu prostredníctvom e-mailovej adresy: info@novela.store

Po uplynutí doby platnosti tohto súhlasu, alebo po obdržaní odvolania tvojho súhlasu so spracúvaním osobných údajov ku konkrétnemu účelu zabezpečíme bezodkladne blokovanie a likvidáciu tvojich osobných údajov.

Súhlas nám môžeš udeliť ak si starší/staršia ako 16 rokov. Na právnom základe tvojho súhlasu získame tvoje osobné údaje priamo od teba na daný účel, budeme ich spracúvať v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi, prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťovať ich bezpečnosť. Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Tvoje osobné údaje spracúvame len v rámci našej spoločnosti, iba čo sa týka zasielania newslettrov využívame služby sprostredkovateľa: Klaviyo Inc., viac o spracúvaní osobných údajov:  https://www.klaviyo.com/privacy

Tvoje osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ alebo medzinárodným organizáciám, okrem vyššie uvedeného sprostredkovateľa so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorý sa zaviazal k dodržiavaniu zásad programu „Privacy shield“, zaisťujúceho zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov, a to na základe Rozhodnutia Komisie 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytovanej štátom EÚ-USA na ochranu súkromia.

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máš ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máš právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame tvoje osobné údaje a ak áno, máš právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene tvojich osobných údajov);
 • právo na vymazanie tvojich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);
 • právo na obmedzenie spracúvania tvojich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietaš proti vymazaniu osobných údajov a žiadaš namiesto toho obmedzenie ich použitia);
 • právo na prenosnosť tvojich osobných údajov, na základe ktorého môžeš získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať proti spracúvaniu tvojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme, námietku môžeš uplatniť aj proti spracúvaniu tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 21 GDPR – toto spracúvanie sa však realizuje na inom právnom základe.
 • právo kedykoľvek odvolať tvoj súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek jednoducho odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile, alebo zaslaním takejto požiadavky o odvolanie tvojho súhlasu prostredníctvom e-mailovej adresy: info@novela.store
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievaš, že tvoje osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Vo veci spracúvania tvojich osobných údajov a/alebo uplatnenia tvojich práv sa môžeš obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: info@novela.store

Za účelom overenia tvojej identity je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska. O spôsobe vybavenia tvoje žiadosti ťa upovedomíme do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: www.novela.store v časti Ochrana osobných údajov.

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujete slobodne, dobrovoľne, vážne a určito, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok.