Štatút súťaže "Súťaž o produkty, ktoré majú budúcnosť, v hodnote 100 €"

Štatút súťaže "Súťaž o produkty, ktoré majú budúcnosť, v hodnote 100 €"

Štatút reklamnej a propagačnej Súťaže Organizátora Natália Kaková - NOVELA HOME

 

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže "Súťaž o produkty, ktoré majú budúcnosť, v hodnote 100 €" je Natália Kaková – NOVELA HOME, miesto podnikania: Jasovská 3038/3, 851 07 Bratislava, IČO: 53629132, DIČ: 1081717901, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 350-45845, v zastúpení/kontaktná osoba: Natália Kaková, č. +421 905 014 372,e-mail: info@novela.store  (ďalej len „NOVELA HOME“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.novela.store (webové sídlo Vyhlasovateľa) a v sídle Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktov značky Novela Home a Biobeauty 
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

 

 

Trvanie súťaže

 

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 21.4.2022 do 30.4.2022. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 4.5.2022.

 

 • Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá v termíne konania súťaže sleduje alebo začne sledovať Instagramové profily @novelahome_slovakia a @biobeauty.sk a súčasne označí v komentári pod príspevkom vyhlasujúcim súťaž na instagramovom profile @novelahome_sloviaka jedného alebo viacerých priateľov. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 1 výherca.

 

Pravidlá súťaže

 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

 

Výhra v súťaži

 

 1. Vylosovaný bude 1 (jeden) Výherca a v súťaži získa 50 € poukážku na nákup produktov podľa vlastného výberu z webu www.novela.store a súčasne 50 € poukážku na nákup produktov podľa vlastného výberu z webu biobeauty.sk. 
 2. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže a biobeauty.sk
 3. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

Oznámenie o výhre

 

 1. Meno (užívateľský účet na Instagrame) jedného výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením cez Instagramový účet @novelahome_slovakia
 2.  V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 3. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 

 • Odovzdanie výhry

 

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. Instagramové meno) v zozname výhercov uverejnenom na webe organizátora a súčasne na Instagramovom profile @novelahome_slovakia

 

 • Strata nároku na výhru

 

V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 

Dôležité podmienky súťaže

 

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 6. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.
 7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.
 3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa www.novela.store.
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. 
 5. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.
 6. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.